មូលហេតុទាំង 10 ដែលអតិថិជនជ្រើសទិញរថយន្តពីមជ្ឈមណ្ឌល Porsche ភ្នំពេញ

មូលហេតុទាំង 10 ដែលអតិថិជនជ្រើសទិញរថយន្តពីមជ្ឈមណ្ឌល Porsche ភ្នំពេញ

ហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនគួរទិញរថយន្តពីមជ្ឈមណ្ឌលនាំចូលស្របច្បាប់ និងទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Porsche នៅអាល្លឺម៉ង់?  ខាងក្រោមនេះគឺជាចម្លើយ

1. លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Options ផ្សេងៗសម្រាប់រថយន្តក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលផុសហ្សេភ្នំពេញ ហើយរថយន្តក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវផលិតយ៉ាងពិសេសទៅតាម Options ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស

2. រថយន្ត Porsche ទាំងអស់ដែលចែកចាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលផុសហ្សេភ្នំពេញ ត្រូវបានផលិតឡើងសមស្របក្នុងការបើកបរនៅកម្ពុជា ពិសេសដូចជា៖ ស្ថានភាពផ្លូវ អាកាសធាតុនិងគុណភាពប្រេងសាំង

3.​ ទទួលបានការធានាដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន Porsche នៅអាល្លឺម៉ង់។ ទទួលបានការបើកបរដោយស្ងប់ចិត្ត និង​ទំនុកចិត្តរយៈពេល 4 ឆ្នាំ (ការធានានិងថែទាំ) ព្រមទាំងអាចទិញកាធានាបន្តររហូតដល់រថយន្តមានអាយុកាល 10ឆ្នាំ 

4. គ្រឿងបន្លាស់សុទ្ធម៉ាក Porsche 100% ដែលត្រូវបានចែកចាយដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រពីអាឡឺម៉ង់ជាមួយនិងការធានាលើគុណភាពគ្រឿងបន្លាស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ

5. ផ្តល់ភាពជឿជាក់លើសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំដល់អតិថិជន Porsche ទាំងអស់ ជាមួយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលបានទទួលស្គាល់ដោយ Porsche អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិ​ច

6.​ ទទួលកញ្ចប់ Options ប្រណិត និងពិសេសផ្តាច់មុខ (ទទួលបាន Options បន្ថែមរហូតដល់ 11 Options ដោយឥតគិតថ្លៃ)

7. ទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីយានយន្តរបស់អ្នក (ឧ. យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពយានយន្ត ទទួលបាន​ការ Update software... )

8. ប្តូររថយន្ត Porsche​ របស់លោកអ្នក​ យករថយន្ត Porsche ថ្មីក្នុងតម្លៃសមរម្យ (ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ 111 ចំនុចដោយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ Porsche

9.​ ស្គាល់និងជឿជាក់លើប្រវត្តិរថយន្ត

10. ក្លាយជាសមាជិក Porsche ក្លឹបកម្ពុជា