Закажете термин за сервис
Ваш сервис
Модел
Година
Километража
Регистрациски број на возило
VIN број
Барање
Одберете префериран датум
Одберете преферирано време
Ваши лични информации
Обраќање
Име
Презиме
Адреса
Поштенски број
Телефон
Email
Изберете префериран начин на контактирање
Согласност за обработка на податоци за понатамошни цели
Доколку сакате да да бидете оптимално згрижени по обработката на барањето, потребно е да ја изјавите својата согласност за понатамошна употреба на вашите лични податоци подолу (означете го соодветното поле):
„Со обезбедување на моите податоци, се согласувам дека Porsche Center Skopje, избрани компании на Porsche* и нивните договорни даватели на услуги можат да ги користат моите лични податоци дадени овде со цел писмена услуга за клиенти“
Покрај индивидуалните клиенти и потенцијалната грижа за клиентите по пошта, би сакал да ме контактираат преку следните канали за комуникација (ве молиме означете ги соодветните полиња):
Email
Телефон
Право на Повлекување
Можам да примам информации за моите лични податоци што ги чува примачот на е-пошта office@porsche.com.mk или телефонскиот број +389 2 26 26 266и да побарам корекција, бришење или блокирање во секое време. Доколку имам приговори за чување, обработка и употреба на моите податоци потоа, можам да ја отповикам мојата согласност без да наведам причини на горенаведената е-адреса или телефонски број.