Політика конфіденційності

Згода на обробку персональних даних

Підписанням цього документу Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети Заводу-Виробнику Автомобілів (надалі іменується – «Виробник»), Імпортеру (Дистриб’ютору) Автомобілів – Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" (надалі іменується – «Компанія») та офіційним Дилерам Компанії (надалі  іменуються – «Офіційні дилери», а всі разом – «Сторони»),

До складу персональних даних, що отримуються під час підписання даного документу можуть входити: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, контактний телефон, адреса електронної пошти, марка та модель автомобіля, номер кузова транспортного засобу (VIN номер), інші дані.

Персональні дані оброблятимуться з метою укладення та виконання Договорів та інших правочинів, ініційованих мною, реалізація прав та обов’язків Сторін, що випливають з правочинів та/або вимог чинного законодавства, проведення тест-драйву, виконання інших ініційованих Сторонами правочинів, забезпечення отримання гарантійного, післягарантійного та іншого обслуговування, замовлення запчастин та аксесуарів, фіксування історії замовлень та сервісного обслуговування, а також інформування про отримання послуг страхування автомобілів від партнерів Компанії та її Офіційних дилерів, проведення заходів прямого/непрямого, маркетингу в т.ч. щодо моніторингу якості наданих мені Компанією та/або її Офіційними дилерами послуг, розгляд скарг та пропозицій, направлених мною, забезпечення доведення до мого відома інформації, яка може мене зацікавити для задоволення моїх потреб, в т.ч. інформування мене про акції Компанії та її Офіційних дилерів, забезпечення реалізації інших сфер відносин та/або надання мені додаткових супутніх послуг партнерами Виробника, Компанії та/або її Офіційних Дилерів в межах укладених з партнерами договорів, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів Сторін. 

 

Підписанням цього документу я засвідчую та гарантую, що:

- персональні дані про мене були надані Виробнику, Компанії та її Офіційним дилерам добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання;  надані персональні дані про мене є достовірними, а їх склад, обсяг, зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки та досягнутим між Сторонами домовленостям; 

 - Компанія та Офіційні дилери мають право здійснювати транскордонну передачу персональних даних  про мене Виробнику та його афілійованим компаніям, а також своїм дочірнім компаніям та партнерам відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Компанія як володілець бази персональних даних, до складу яких входять мої персональні дані, в праві відповідно до вимог чинного законодавства, а також укладених договорів передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про мене, що входять до цієї бази персональних даних, в межах визначеної мети, а також делегувати частину своїх повноважень у сфері обробки персональних даних щодо мене, своїм Офіційним Дилерам;

- підтверджую, що Компанія та її Офіційні дилери в дату підписання мною цього документу, належним чином повідомили мене про мої права мету збору та обробки персональних даних про себе, а також інформацію про місцезнаходження володільців, розпорядника та третіх осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

 - Компанія має право здійснювати передачу аудіо записів та інших файлів, що були отримані під час проведення заходів прямого/непрямого маркетингу та містять персональні дані про мене її Офіційним Дилерам та Виробнику без необхідності отримання додаткової згоди від мене на вчинення таких дій та без повідомлення мене про кожен випадок таких дій;

- Виробник, Компанія та її Офіційні Дилери мають право обробляти персональні дані про мене безстроково.

Повідомлення про права

На виконання вимог Закону України „Про захист персональних даних” повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною баз персональних даних «Клієнти Порше» ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», надалі – Компанія, а також  частиною бази даних офіційних Дилерів бренду Порше (надалі - Дилери);

Метою отримання Ваших персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Ваших, так і Компанії та Дилера, що випливають із Закону України „Про захист персональних даних”, інших актів законодавства, укладеного з Вами договору чи ініційованого Вами правочину.

Повідомляємо, що Закон України „Про захист персональних даних” наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:

1) знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії та Дилера, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження  Компанії, Дилера які є володільцями цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаних базах персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Компанією, Дилером та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.                        

Вважаємо за необхідне повідомити Вам також, що персональні дані про Вас можуть бути передані відповідним органам або особам на підставах, передбачених законом, та/або в зв’язку з реалізацією прав та обов’язків у сфері відносин між нами чи сферах інших відносин, що складатимуться відповідно до чинного законодавства та/або умов договорів, укладених відповідно до закону, інших правочинів, і зокрема

- податковим органам;

- органам та суб’єктам господарювання, які проводять чи проводитимуть перевірки Компанії або реалізуватимуть вимоги закону чи умови договору, укладеного з Компанією, Дилером відповідно до чинного законодавства;

-  іншим особам чи органам у сфері реалізації прав та обов’язків Вас як споживача, та Компанії, Дилера як володільців бази, до якої входять Ваші персональні дані.